Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Giá gạo ngày 29/04/2016

Nguồn: Oryza
NQ: Không báo giá; Thay đổi (Tăng/ giảm so với ngày hôm trước); Thời gian ở trên được tính theo ngày, giờ của Việt Nam.

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Giá gạo ngày 28/04/2016

Nguồn: Oryza
NQ: Không báo giá; Thay đổi (Tăng/ giảm so với ngày hôm trước); Thời gian ở trên được tính theo ngày, giờ của Việt Nam.

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Giá gạo ngày 27/04/2016

Nguồn: Oryza
NQ: Không báo giá; Thay đổi (Tăng/ giảm so với ngày hôm trước); Thời gian ở trên được tính theo ngày, giờ của Việt Nam.

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Giá gạo ngày 26/04/2016

Nguồn: Oryza
NQ: Không báo giá; Thay đổi (Tăng/ giảm so với ngày hôm trước); Thời gian ở trên được tính theo ngày, giờ của Việt Nam.

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Giá gạo ngày 23/04/2016

Nguồn: Oryza
NQ: Không báo giá; Thay đổi (Tăng/ giảm so với ngày hôm trước); Thời gian ở trên được tính theo ngày, giờ của Việt Nam.

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Giá gạo ngày 22/04/2016

Nguồn: Oryza
NQ: Không báo giá; Thay đổi (Tăng/ giảm so với ngày hôm trước); Thời gian ở trên được tính theo ngày, giờ của Việt Nam.